fbpx

Algemene Voorwaarden Van Gogh’s complete fertilizers – VanGoghs.com

Gedeponeerd bij de KVK en gepubliceerd op www.vangoghs.com

 

1. Definities

De volgende termen hebben de respectieve betekenis die hieronder is gegeven:

“Van Gogh’s”: de handelsnamen van de identiteit van de onderneming waaronder in ieder geval begrepen: “Van Goghs”, “Van Gogh’s complete fertilizers en “VanGoghs.com”;

“Afnemer”: iedere (rechts)persoon die met Van Gogh’s een Overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst af te sluiten.

“Overeenkomst”: de overeenkomst tussen Van Gogh’s en de Afnemer betreffende de koop, verkoop, levering en verhuur van producten.

“Partij(en)”: Van Gogh’s en de Afnemer gezamenlijk

“Product(en)”: door Van Gogh’s geleverde Bestrijdingsmiddelen, kunstmeststoffen, plantenvoeding, tuinbouwbenodigdheden en aanverwante artikelen en diensten.

“Voorwaarden”: onderhavige algemene voorwaarden.

 

2. Identiteit van de Vennootschap onder Firma Van Gogh’s V.O.F.

Postbus 90204
1006 BE Amsterdam
info@tulip-amsterdam.com
020-8208177

Voor vragen is Van Gogh’s vijf dagen per week telefonisch bereikbaar van 09:00 uur – 17:00 uur.

 

3. Toepasselijkheid

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Van Gogh’s en de door haar afgesloten en af te sluiten overeenkomsten.

2. Indien niet nadrukkelijk bij enig schriftelijk beding van deze Voorwaarden is afgeweken, prevaleren deze Voorwaarden boven enige voorwaarden die de Afnemer toepasselijk wenst.

3. Indien een of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. De Afnemer en Van Gogh’s zullen dan in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

4. Bij onduidelijkheid over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dient de bepaling uitgelegd te worden in het licht en naar de geest van deze bepaling.

5. Indien Van Gogh’s niet steeds strikte naleving van enige bepaling verlangt, betekent dit niet dat Van Gogh’s het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze bepalingen te verlangen.

 

4. Aanbiedingen en totstandkoming van een overeenkomst

1. De aangeboden producten van Van Gogh’s worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig getoond als in redelijkheid kan worden verlangd. Kennelijke vergissingen of verschrijvingen in de aanbiedingen binden Van Gogh’s op geen enkele wijze.

Van Gogh’s is steeds bevoegd om dergelijke kennelijke verschrijvingen en vergissingen te herstellen.

2. Een overeenkomst tussen Van Gogh’s en de Afnemer komt tot stand op het moment van acceptatie door de Afnemer van het aanbod van Van Gogh’s en is in beginsel vormvrij.

3. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.

4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

5. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van Van Gogh’s of namens Van Gogh’s gedaan door vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Van Gogh’s slechts indien en voor zover deze door daartoe bevoegde personen schriftelijk door Van Gogh’s zijn bevestigd.

6. De bij de producten opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren. Van Gogh’s behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen in het geval van een wijziging in kostenfactoren, die Van Gogh’s van invloed op deze prijzen acht.

7. Wanneer de aanvaarding door de Afnemer op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, dan komt de overeenkomst eerst tot stand indien Van Gogh’s uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijking heeft ingestemd.

 

5. De Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Van Gogh’s onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Van Gogh’s is bevestigd, kan de Afnemer de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Van Gogh’s passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Afnemer elektronisch betaalt, zal Van Gogh’s daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

6. Herroepingsrecht

1. De Afnemer kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Van Gogh’s mag de Afnemer vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Afnemer, of een vooraf door de Afnemer aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of als de Afnemer in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld; de dag waarop de Afnemer, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Van Gogh’s mag, mits hij de Afnemer hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

3. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.

4. De Afnemer kan een herroepingsformulier van Van Gogh’s opvragen. Van Gogh’s is gehouden dit terstond na de aanvraag van de Afnemer ter beschikking te stellen.

5. Tijdens de bedenktijd zal de Afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijs mogelijk- in de originele verzendverpakking aan Van Gogh’s retourneren, conform de door Van Gogh’s verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

7. Prijzen en betaling

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Van Gogh’s opgegeven prijzen in euro’s inclusief btw, echter exclusief eventuele emballagekosten, vervoerskosten of bezorgkosten.

2. Betaalt de Afnemer niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft de Afnemer in gebreke, dan is Van Gogh’s gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de Afnemer aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

3. Blijft de Afnemer vervolgens nog steeds in gebreke, dan zal Van Gogh’s tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de Afnemer. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Afnemer, zijn de vorderingen van Van Gogh’s op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

5. Weigert de Afnemer zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Van Gogh’s, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Van Gogh’s te betalen.

 

8. Oplevering en risico-overgang

1. Zodra het gekochte door de Afnemer feitelijk in ontvangst is genomen, gaat het risico over

van Van Gogh’s naar Afnemer.

 

9. Verbod levering klein- en grootschalige, illegale en/of professionele hennepteelt

1. De Afnemer zal Van Gogh’s producten of diensten niet beschikbaar stellen in strijd met alle huidige en toekomstige wetgeving (waaronder begrepen lokale of internationale wet- en regelgeving), waaronder in het bijzonder het, afleveren, bereiden, bewerken, verwerken, te koop aanbieden, verkopen, verstrekken, vervoeren, vervaardigen of voorhanden hebben, indien hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn ten behoeve van de beroeps- of bedrijfsmatige, dan wel de grootschalige, illegale of professionele hennepteelt als bedoeld in
artikel 11, leden 3 en 5, en/of art. 11a Opiumwet of artikel 1 lid 2 Opiumwetbesluit.

2. De Afnemer is er mee bekend dat de levering van door Van Gogh’s geleverde producten en diensten aan een Afnemer, die zich schuldig maakt aan de hierboven vermelde illegale, beroepsmatige, grootschalige teelt en/of georganiseerde hennepteelt, dan wel het faciliteren ervan, gezien de op Van Gogh’s rustende wettelijke onderzoeksplicht, mogelijk de verdenking ten laste van Van Gogh’s oplevert van het plegen van een strafbaar feit in de zin van artikel 11, leden 3 en 5, Opiumwet. In het kader van deze onderzoeksplicht zal Afnemer bij het plaatsen van zijn bestelling bij Van Gogh’s verklaren dat de door hem bestelde producten niet bestemd zijn om te worden gebruikt, beschikbaar gesteld, afgeleverd, bereid, bewerkt, verwerkt, te koop aangeboden, verkocht, verstrekt of vervoerd ten behoeve van of in relatie tot hennepteelt.

3. Indien Afnemer de bij Van Gogh’s bestelde producten of diensten in strijd met dit artikel en de Opiumwetgeving toepast in – of ten behoeve van – de hennepteelt, dan is hij aansprakelijk voor de schade die Van Gogh’s zal lijden ten gevolge van elk strafrechtelijk onderzoek en/of strafvervolging, alsmede ten gevolge van de bestuursrechtelijke handhaving van bestuursdwang die tegen tegen Van Gogh’s zal worden gevorderd, dan wel ten gevolge van ieder civielrechtelijke actie jegens Van Gogh’s.

4. Onder schade wordt begrepen alle directe of indirecte schade, materiële- en immateriële schade, bedrijfsschade, gevolgschade en andersoortige schade die Van Gogh’s ten gevolge van het strafrechtelijk onderzoek en/of de strafvervolging en/of de bestuursrechtelijke handhaving zal lijden. Onder deze schade wordt tevens, maar niet uitsluitend, verstaan, winstderving, kosten ten behoeve van rechtsbijstand en andersoortige adviezen, reputatieschade, verlies van goederen, materiële schade, en immateriële schade.

 

10. Onderzoek, reclames

1. De Afnemer is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen een zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

2. Reclames met betrekking tot beschadigingen of tekorten moeten uiterlijk binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door de Afnemer schriftelijk bij Van Gogh’s worden ingediend.

3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft Van Gogh’s het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en de Afnemer een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.

4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan Van Gogh’s worden tegengeworpen.

5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten, dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.

6. Na het verwerken van de goederen bij de Afnemer worden geen reclames meer geaccepteerd.

 

11. Garantie

1. Van Gogh’s staat er voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften in het land van productie van de producten. Van Gogh’s staat er bovendien voor in dat de producten de eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn (deugdelijk en bruikbaar) alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

2. Van Gogh’s staat niet in voor gebreken die na de (op)levering van de producten zijn ontstaan als gevolg van onkundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of die het gevolg zijn van veranderingen die de Afnemer of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Van Gogh’s in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

3. Ieder aansprakelijkheid wordt uitgesloten, indien er sprake is van toepassing van het product in strijd met de instructies en/of pictogrammen zoals vermeld op de verpakking, bijsluiter of het etiket.

4. Van Gogh’s is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist gebruik van de producten, alsmede gebruik in strijd met enige nationaal of internationaal rechtelijke richtlijn, regelgeving of wettelijke bepaling en sluit iedere aansprakelijkheid in die zin op voorhand uit.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van de geleverde producten gaat pas op de Afnemer over, zodra deze aan al zijn betalingsverplichtingen uit de aan de levering ten grondslag liggende overeenkomst en eerder gesloten overeenkomsten, inclusief eventuele schadevergoeding, kosten, rente en boete, heeft voldaan.

2. De Afnemer kan slechts over de producten beschikken ten behoeve van eigen gebruik. Bij niet voldoen aan de betalingsverplichting of, indien er gegronde vrees bestaat dat de Afnemer zulks niet zal doen, is Van Gogh’s op ieder moment gerechtigd de producten terug te nemen.

 

13. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Van Gogh’s is gevestigd, zij het dat Van Gogh’s altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter waar de Afnemer is gevestigd.

3. In afwijking van lid 2 kunnen partijen in gezamenlijk overleg besluiten enig geschil tussen partijen voor te leggen aan een onafhankelijke arbiter, geschillencommissie of mediator.

 

Algemene Voorwaarden Van Gogh’s complete fertilizers – VanGoghs.com

Gedeponeerd bij de KVK en gepubliceerd op www.vangoghs.com

© 2024 van Gogh's. Alle rechten voorbehouden.